CGI variable error
  hgc: bad input variables c=KE029017 l=71136 r=106705