CGI variable error
  hgc: bad input variables c=KE123234 l=1121960 r=1682941