CGI variable error
  hgc: bad input variables c=KE382584 l=3834158 r=3887734