CGI variable error
  hgc: bad input variables c=KE382584 l=3849045 r=3872093